Twój koszyk Zaloguj się

Regulamin

I. Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady dokonywania zamówień towarów prezentowanych na łamach Portalu („Portal”), dostępnego pod adresem „www.smakoszewo.pl”. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się w Portalu należy uważnie przeczytać Regulamin.

 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 • Portal – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem „www.smakoszewo.pl”, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, tj. prezentację Towarów oraz realizację Zamówień. W Portalu prezentowane są Towary Sprzedawcy.
 • Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Zamawiającego do Sprzedawcy, za pośrednictwem aplikacji udostępnionej w Portalu, lista Towarów, które Zamawiający zakupił w dziale koszyk,. Zamówienie można również złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@smakoszewo.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 790-389-569 z zastrzeżeniem, że zamówienie to zostanie potwierdzone poprzez dokonanie przez Zamawiającego stosownej zapłaty za Towar.
 • Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Portal, którym jest Katarzyna Studzińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Smakoszewo.pl”  957-072-49-75 Reg. 361961518 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Świętokrzyskiej 58  80-180.
 • Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienie.
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Portalu.
 • Towar – towary prezentowane przez Sprzedawcę w Portalu, spośród których Zamawiający może dokonać Zamówienia. Towary prezentowane w Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • Cena – oznacza cenę Towaru, umieszczoną obok informacji o Towarze. Uwzględniającą koszt dostawy. Ceny wyrażone są w polskich złotych.
 • Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty dostawy uwzględnione są w zamówieniu.
 • Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą, którego dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji.
 • Login – adres e-mail podany przez Zamawiającego na etapie rejestracji w Portalu.
 • Dostawca – Towar zostaje rozwożony przez kurierów Smakoszewo.pl pod wskazany przez Państwa adres.

 

III. Informacje techniczne

 • Aby skorzystać z Portalu niezbędne jest:
  1. szerokopasmowe łącze internetowe,
  2. przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 lub 9, Google Chrome 15 lub 16, Mozilla Firefox 7 lub 8, Opera 11) obsługująca CSS i JavaScript.
  3. włączona obsługa plików cookies,
  4. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
  5. system operacyjny Microsoft Windows 7 lub Vista, lub Windows 8
  6. aktywne konto e-mail.
 • Użytkownik powinien korzystać z Portalu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Portalu, za taką działalność jest uznane w szczególności:
  • ingerencja w korzystanie z Portalu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystanie z niego;
  • ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Portalu.
 • Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Portalu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Portalu.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Użytkowników do Portalu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 • Zdjęcia Towarów zamieszczanych w Portalu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji Towaru i mogą nieznacznie odbiegać od prawdziwego wizerunku Towaru. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy.
 • Wszelkie treści umieszczone w Portalu, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.
 • Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem ujawnienia Loginu i hasła osobom trzecim.

 

IV. Przedmiot zamówienia

 • Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):Dieta Pro Life – Dieta Wege – Dieta bez laktozy – Dieta Pro Activ Life – Dieta – Dieta z niskim IG – Pro Mama – Dieta NO Gluten – Diety indywidualne.
 • Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o warunkach przechowywania, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłków w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo firmy, z danymi Klienta takimi jak imię i nazwisko oraz z rodzajem diety.
 • Produkty z działu Catering Okolicznosciowy.
 • Ceny poszczególnych Zestawów oraz produktów z Pracowni Smaku obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Smakoszewo.pl zawartym w obu działach („Cennik”), dostępnym pod adresem www.Smakoszewo.pl (zakładka „cennik”).

 

V. Składanie Zamówienia

 • Złożenie Zamówienia uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego, w ramach, którego podawane są dane niezbędne do realizacji Zamówienia tj.: imię, nazwisko, dokładny adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail (wykorzystywany później jako Login), ustalenie hasła oraz termin dostawy.
 • W przypadku zmiany danych Zamawiającego podanych przy rejestracji, powinien on dokonać ich aktualizacji po zalogowaniu się na swoje Konto.
 • Konto można usunąć samodzielnie po zalogowaniu się na swoje Konto lub poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia u Sprzedawcy.
 • Sprzedawca ma prawo w każdym czasie usunąć Konto Zamawiającego bez podawania przyczyn i informowania o tym, jeżeli:
  • Sprzedawca uzyska uzasadnione podejrzenie, że Zamawiający narusza postanowienia Regulaminu.
  • Zamawiający podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Portalu, do których taki Zamawiający nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Portal, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.
 • Zamawiający składa Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto w Portalu, bądź bez zakładania konta. Sprzedawca przesyła Zamawiającemu na podany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail potwierdzenie Zamówienia. Zamówienie to pozostaje dostępne (widoczne) na Koncie Zamawiającego przez okres 2 dni od jego umieszczenia na Koncie. Bądź też bezpośrednio po przez opcję koszyk bez konieczności logowania.
 • Jeżeli na dowód sprzedaży Zamawiający chce otrzymać fakturę VAT zamiast paragonu, powinien on zaznaczyć to podczas składania Zamówienia w polu informacyjnym.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 • Zapłata za zamówiony towar jest wyznacznikiem terminu od daty, której jest liczony czas na realizację zamówienia jednakże w przypadku działu Dieta Pro Live dodatkowo wybierany jest przez klienta pierwszy dzień dostawy, powinien być on nie krótszy niż 48 godzi. W przypadku działu Pracownia Smaku termin realizacji uzależniony jest od wielkości zamówienia.
  • zamówienie do 1000 zł termin realizacji trzy doby lub dalszy termin wskazany przez Zamawiającego.
  • zamówienie powyżej 1000 zł termin realizacji 7 dni lub dalszy termin wskazany przez Zamawiającego.
  • doba jest liczona do godziny 16.00 każdego kolejnego dnia. Np. zamówienie złożone po godzinie 16.00, doba liczoną będzie od następnego dnia.
 • Wszystkie Zamówienia realizowane są od poniedziałku do niedzieli w obu działach, to znaczy Diecie Pro Life i Pracowni Smaku.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania Zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodnoścć i rzetelność Zamawiającego lub wystąpią inne uzasadnione wątpliwości co do złożonego Zamówienia.
 • Zadatek na poczet realizacji zamówienia przepada w przypadku rezygnacji klienta w terminie mniejszym niż 3 doby od wyznaczonego terminu dostawy zamówienia.
 • Wraz z potwierdzeniem Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży opisanego tam Towaru.

 

VI. Dostawy

 • Dostawy diety odbywają się na podstawie złożonego zamówienia. Nasi kurierzy w godzinach 2.00-7.00 dostarczą zestaw pięciu gotowych posiłków na cały dzień. Wszystkie dania zapakowane są w estetyczne pojemniki jednorazowe. Posiłki najczęściej dostarczane są na pięć, sześć lub siedem dni w tygodniu. Maksymalna godzina i miejsce dostawy zostaną wcześniej uzgodnione. Można również wyznaczyć miejsce lub osobę, u której nasz kurier zostawi posiłki (portiernia, sekretariat itp.) Okres trwania diety jest dowolny, ale zamówienie powinno być złożone minimum 2 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia diety. Jeżeli zdarzy się sytuacja, w której będą Państwo musieli przerwać dietę na kilka dni (np. z powodu delegacji), odpowiednią liczbę posiłków przeniesiemy na koniec okresu diety. Warunkiem koniecznym jest powiadomienie nas o tym fakcie do godziny 9.00 dnia poprzedzającego. W przypadku dostawy weekendowej do czwartku do godziny 9.00.
 • Dostawy pakietów cateringu na weekendy odbywać się będą zbiorczo (2 lub 3 paczki na piątek i sobotę lub piątek, sobotę i niedzielę) w czwartki w godzinach popołudniowych do późno wieczornych 16.00 – 00.00.
 • W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 9:00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę. Dostawę, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie dostarczone! Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 • Godziny dostawy mogą ulec zmianie ze względu na nieoczekiwane wydarzenia na drodze. Kurier indywidualnie informuje klienta o takiej sytuacji telefonicznie.
 • Dostawa w dni świąteczne lub inne ustawowo wolne od pracy dostarczane będą dzień wcześniej tak aby zachować ciągłość zamówienia. W innym przypadku klient ma prawo do przełożenia danych dni z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Ewentualne przesunięcia dostaw spowodowane np. długa przerwa świąteczna będę publikowane z wyprzedzeniem.
 •  Dostawą w Pracowni Smaku zamówionego przez Państwa cateringu, zajmuje się kurier naszej firmy. Odpowiednio wcześniej kontaktujemy się z Państwem tak, aby wszystkie szczegóły omówić już na etapie potwierdzenia zamówienia. Zaś w dniu dostawy na kilka godzin przed dostawą, kontaktujemy się ponownie, aby wykluczyć ewentualne opóźnienia takie jak : ( spóźnienie gości, wyjątkowe sytuacje, czy po prostu źle to wyliczyłem(am).
 • Dostawy na terenie trójmiasta i części okolic są darmowe.
 • W dalsze rejony pobieramy opłaty ustalane indywidualnie.

 

VII. Zasady płatności

 • Możliwe są następujące formy płatności za zakupiony Towar:
  • Dieta Pro Live – płatności przelewem z koniecznością potwierdzenia.
  • Pracownia Smaku Płatność przelewem, zawsze wymagane 30 % wartości towaru jako zadatek i dalej możliwa reszta 70 % także on-line ( patrz na to jako na całość kwoty zamówienia), bądź reszta 70 % przy odbiorze zamówienia-gotówka.
  • Wpłaty należy dokonać na numer konta bankowego: 38 1160 2202 0000 0003 4888 0796 Millenium Bank.  podanego podczas procesu sprzedaży. Jako tytułu przelewu należy użyć numeru zamówienia.
  • Na przelew Sprzedający oczekuje zaraz po złożeniu zamówienia, na całość kwoty bądź 30 % zaliczki w przypadku Pracowni smaku. Na przelew Sprzedający oczekuje nie dłużej niż dobę od złożenia zamówienia. Dlatego aby termin ustalony nie stracił swojej ważności najlepiej zaraz po złożeniu zamówienia przelej środki. Potwierdzimy twoje zamówienie i zaksięgowanie wpłaty.

 

VIII. Gwarancja świeżości

 • Wszystkie znajdujące się w sprzedaży produkty spożywcze oznakowane są terminem przydatności do spożycia i przed wysyłką są każdorazowo kontrolowane pod względem świeżości.
 • Biorąc pod uwagę najczęściej występujące warunki otoczenia oraz wiedzę i doświadczenie Sprzedawcy termin przydatności do spożycia poszczególnych produktów wynosi: nie więcej niż 2 dni licząc od daty umieszczonej na opakowaniu.
 • Sprzedający sugeruje zwrócenie szczególnej uwagi na sposób przechowywania produktów spożywczych, głównie wyrobów garmażeryjnych, spożywczych zestawów diet. Gdyż wysoka temperatura i duża wilgotność wpływają na te produkty niekorzystnie. Z reguły większość produktów spożywczych zachowuje swoje wartości smakowe gdy są przechowywane w suchym i chłodnym miejscu w temp nie przekraczającej 5 stopni Celsjusza.

 

IX. Prawo odstąpienia od umowy

 • Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów diety w przypadku rezygnacji z diety. Klient może wykorzystać niezrealizowane dni pakietu w innym terminie lub dokonać cesji paczek na inną osobę.
 • O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Pracownie Smaku telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem biuro@smakoszewo.pl
 • Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.
 • Dział Pracownia Smaku – możliwe jest odstąpienie od realizacji zamówienia najdalej na 3 doby przed realizacją zamówienia do kwoty 1000 zł oraz 7 dób w przypadku kwoty powyżej 1000 zł, w przeciwnym wypadku wpłacony zadatek przepada.

 

X. Reklamacje

 • Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi/Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca, krótki termin przydatności do spożycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • Przed dokonaniem odbioru Towaru Zamawiający ma możliwość sprawdzenia ich w obecności Dostawcy. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymana paczka nosi ślady otwierania, posiada braki, albo też została mechanicznie uszkodzona, należy nie odbierać przesyłki i zażądać od Dostawcy spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Zamawiającemu jego kopii (ważne, żeby nastąpiło to w  chwili dostawy i aby Dostawca czytelnie się na nim podpisał) oraz o niezwłoczne poinformowanie Sprzedawcy w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.
 • W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Zamówieniem po jego wydaniu Zamawiający ma prawo złożyć drogą elektroniczną na adres biuro@smakoszewo.pl, bądź telefonicznie Sprzedawcy reklamację.
 • W celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający powinien dostarczyć Sprzedawcy Towar po przez kuriera Smakoszewo.pl w chwili przyjęcia go, bądź zamawiając go telefonicznie pod nr. 790-389-569.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie,czyli, tak jak to tylko możliwe. Jednakże nie później  niż w terminie 7 dni od daty złożenia jej przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę  telefonicznie.
 • Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi po zgłoszeniu się Zamawiającego do Sprzedawcy po otrzymaniu informacji o sposobie załatwienia reklamacji bądź przelewem bezpośrednio na konto zamawiającego.

 

XI. Ochrona danych osobowych

 • Przesyłając niniejszą ankietę żywieniową wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SMAKOSZEWO.PL Katarzyna Studzińska z siedzibą w Gdańsku przy Ul. Świętokrzyskiej 58  80-180 NPI 957-072-49-75, w celu przygotowania diety zgodnie z moimi preferencjami żywieniowymi, Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania powiadomień o aktualnych promocjach, nowych usługach oraz poradach żywieniowych, na adres podany w powyższym formularzu. Dane zostały zebrane dobrowolnie. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do wglądu i zmiany danych przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@smakoszewo.pl Twoje dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Usługodawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • Poprzez akceptację Zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
 • Wszelkie zmiany dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane bezpośrednio Sprzedawcy lub poprzez zalogowanie się w Koncie.
 • Sprzedawca zbiera następujące dane Użytkownika: imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, telefon kontaktowy, adres Dostawy Towaru, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie.
 • Sprzedawca oraz opisane w ust. 4 powyżej podmioty trzecie stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 • Podczas korzystania przez Użytkownika z Portalu automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies.
 • Pliki cookies, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania Portalu. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.:
  • podnoszenie jakości usług;
  • poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów;
  • tworzenie statystyk oglądalności;
  • śledzenie preferencji Użytkownika.

  Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Sprzedawca uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Portalu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

 

XII. Postanowienia końcowe

 • We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 • Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów prawa.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Portalu. Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zamawiający nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Portalu.
 • Wszystkie teksty, zdjęcia, nazwy własne oraz opisy produktów w Portalu są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

Regulamin obowiązuje od dnia 15.09.2015 r.

Aktualizacja 15.10.2020 r.