Twój koszyk Zaloguj się

Regulamin

I. Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa zasady dokonywania zamówień towarów prezentowanych na łamach Portalu („Portal”), dostępnego pod adresem „www.smakoszewo.pl”. Przed skorzystaniem lub zarejestrowaniem się w Portalu należy uważnie przeczytać Regulamin.

 

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 • Portal – platforma internetowa, zlokalizowana pod adresem „www.smakoszewo.pl”, na którą składają się elementy graficzne oraz oprogramowanie umożliwiające świadczenie usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, tj. prezentację Towarów oraz realizację Zamówień. W Portalu prezentowane są Towary Sprzedawcy.
 • Zamówienie – sporządzona i wysłana przez Zamawiającego do Sprzedawcy, za pośrednictwem aplikacji udostępnionej w Portalu, lista Towarów, które Zamawiający zakupił w dziale koszyk,. Zamówienie można również złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@smakoszewo.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 790-389-569 z zastrzeżeniem, że zamówienie to zostanie potwierdzone poprzez dokonanie przez Zamawiającego stosownej zapłaty za Towar.
 • Sprzedawca – podmiot zarządzający i prowadzący Portal, którym jest Katarzyna Studzińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Smakoszewo.pl”  957-072-49-75 Reg. 361961518 z siedzibą w Gdańsku przy ul. Świętokrzyskiej 58  80-180.
 • Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienie.
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Portalu.
 • Towar – towary prezentowane przez Sprzedawcę w Portalu, spośród których Zamawiający może dokonać Zamówienia. Towary prezentowane w Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • Cena – oznacza cenę Towaru, umieszczoną obok informacji o Towarze. Uwzględniającą koszt dostawy. Ceny wyrażone są w polskich złotych.
 • Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego. Kwoty dostawy uwzględnione są w zamówieniu.
 • Konto – utworzone po rejestracji indywidualne konto Zamawiającego, za pomocą, którego dokonuje Zamówień oraz zarządza danymi podanymi podczas procesu rejestracji.
 • Login – adres e-mail podany przez Zamawiającego na etapie rejestracji w Portalu.
 • Dostawca – Towar zostaje rozwożony przez kurierów Smakoszewo.pl pod wskazany przez Państwa adres.

 

III. Informacje techniczne

 • Aby skorzystać z Portalu niezbędne jest:
  1. szerokopasmowe łącze internetowe,
  2. przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 lub 9, Google Chrome 15 lub 16, Mozilla Firefox 7 lub 8, Opera 11) obsługująca CSS i JavaScript.
  3. włączona obsługa plików cookies,
  4. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up),
  5. system operacyjny Microsoft Windows 7 lub Vista, lub Windows 8
  6. aktywne konto e-mail.
 • Użytkownik powinien korzystać z Portalu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Portalu, za taką działalność jest uznane w szczególności:
  • ingerencja w korzystanie z Portalu przez innych Użytkowników, w tym uniemożliwienie korzystanie z niego;
  • ingerencja w zawartość lub charakter techniczny Portalu.
 • Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu poprawy funkcjonowania jakości Portalu, jednak zastrzega, że mogą pojawić się błędy oraz problemy techniczne w korzystaniu z niego. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić to Sprzedawcy. Sprzedawca niezwłocznie podejmie próbę przywrócenia właściwego funkcjonowania Portalu.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego ograniczenia dostępu Użytkowników do Portalu w celu jego ulepszenia, przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 • Zdjęcia Towarów zamieszczanych w Portalu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji Towaru i mogą nieznacznie odbiegać od prawdziwego wizerunku Towaru. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy.
 • Wszelkie treści umieszczone w Portalu, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy, aplikacje podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.
 • Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za działania będące następstwem ujawnienia Loginu i hasła osobom trzecim.

 

IV. Przedmiot zamówienia

 • Przedmiotem zamówienia („Zamówienie”) jest Usługa albo Usługi w wybranym przez Klienta, jednym z poniższych wariantów („Zestaw”):Dieta Pro Life – Dieta Wege – Dieta bez laktozy – Dieta Pro Activ Life – Dieta – Dieta z niskim IG – Pro Mama – Dieta NO Gluten – Diety indywidualne.
 • Każdy z posiłków dostarczany jest w szczelnie zamkniętym pojemniku, opatrzonym samoprzylepną etykietą, zawierającą informację o warunkach przechowywania, umieszczonym wraz z innymi, wchodzącymi w skład Zestawu posiłków w opakowaniu zbiorczym – torba papierowa z logo firmy, z danymi Klienta takimi jak imię i nazwisko oraz z rodzajem diety.
 • Produkty z działu Catering Okolicznosciowy.
 • Ceny poszczególnych Zestawów oraz produktów z Pracowni Smaku obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia określone są w cenniku Smakoszewo.pl zawartym w obu działach („Cennik”), dostępnym pod adresem www.Smakoszewo.pl (zakładka „cennik”).

 

V. Składanie Zamówienia

 • Złożenie Zamówienia uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego, w ramach, którego podawane są dane niezbędne do realizacji Zamówienia tj.: imię, nazwisko, dokładny adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail (wykorzystywany później jako Login), ustalenie hasła oraz termin dostawy.
 • W przypadku zmiany danych Zamawiającego podanych przy rejestracji, powinien on dokonać ich aktualizacji po zalogowaniu się na swoje Konto.
 • Konto można usunąć samodzielnie po zalogowaniu się na swoje Konto lub poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia u Sprzedawcy.
 • Sprzedawca ma prawo w każdym czasie usunąć Konto Zamawiającego bez podawania przyczyn i informowania o tym, jeżeli:
  • Sprzedawca uzyska uzasadnione podejrzenie, że Zamawiający narusza postanowienia Regulaminu.
  • Zamawiający podejmuje działania, które chociaż pośrednio mogą mieć znamiona ingerowania w struktury Portalu, do których taki Zamawiający nie ma dostępu, bądź też działaniami swymi destabilizuje funkcjonowanie Portal, bez względu na sposób i techniki powyższych niedozwolonych działań.
 • Zamawiający składa Zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto w Portalu, bądź bez zakładania konta. Sprzedawca przesyła Zamawiającemu na podany przez niego w procesie rejestracji adres e-mail potwierdzenie Zamówienia. Zamówienie to pozostaje dostępne (widoczne) na Koncie Zamawiającego przez okres 2 dni od jego umieszczenia na Koncie. Bądź też bezpośrednio po przez opcję koszyk bez konieczności logowania.
 • Jeżeli na dowód sprzedaży Zamawiający chce otrzymać fakturę VAT zamiast paragonu, powinien on zaznaczyć to podczas składania Zamówienia w polu informacyjnym.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego.
 • Zapłata za zamówiony towar jest wyznacznikiem terminu od daty, której jest liczony czas na realizację zamówienia jednakże w przypadku działu Dieta Pro Live dodatkowo wybierany jest przez klienta pierwszy dzień dostawy, powinien być on nie krótszy niż 48 godzi. W przypadku działu Pracownia Smaku termin realizacji uzależniony jest od wielkości zamówienia.
  • zamówienie do 1000 zł termin realizacji trzy doby lub dalszy termin wskazany przez Zamawiającego.
  • zamówienie powyżej 1000 zł termin realizacji 7 dni lub dalszy termin wskazany przez Zamawiającego.
  • doba jest liczona do godziny 16.00 każdego kolejnego dnia. Np. zamówienie złożone po godzinie 16.00, doba liczoną będzie od następnego dnia.
 • Wszystkie Zamówienia realizowane są od poniedziałku do niedzieli w obu działach, to znaczy Diecie Pro Life i Pracowni Smaku.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania Zamówienia w sytuacji, kiedy historia współpracy podważa wiarygodnoścć i rzetelność Zamawiającego lub wystąpią inne uzasadnione wątpliwości co do złożonego Zamówienia.
 • Zadatek na poczet realizacji zamówienia przepada w przypadku rezygnacji klienta w terminie mniejszym niż 3 doby od wyznaczonego terminu dostawy zamówienia.
 • Wraz z potwierdzeniem Zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży opisanego tam Towaru.

 

VI. Dostawy

 • Dostawy diety odbywają się na podstawie złożonego zamówienia. Nasi kurierzy w godzinach 2.00-7.00 dostarczą zestaw pięciu gotowych posiłków na cały dzień. Wszystkie dania zapakowane są w estetyczne pojemniki jednorazowe. Posiłki najczęściej dostarczane są na pięć, sześć lub siedem dni w tygodniu. Maksymalna godzina i miejsce dostawy zostaną wcześniej uzgodnione. Można również wyznaczyć miejsce lub osobę, u której nasz kurier zostawi posiłki (portiernia, sekretariat itp.) Okres trwania diety jest dowolny, ale zamówienie powinno być złożone minimum 2 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia diety. Jeżeli zdarzy się sytuacja, w której będą Państwo musieli przerwać dietę na kilka dni (np. z powodu delegacji), odpowiednią liczbę posiłków przeniesiemy na koniec okresu diety. Warunkiem koniecznym jest powiadomienie nas o tym fakcie do godziny 9.00 dnia poprzedzającego. W przypadku dostawy weekendowej do czwartku do godziny 9.00.
 • Dostawy pakietów cateringu na weekendy odbywać się będą zbiorczo (2 lub 3 paczki na piątek i sobotę lub piątek, sobotę i niedzielę) w czwartki w godzinach popołudniowych do późno wieczornych 16.00 – 00.00.
 • W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia spowodowane nieobecnością osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub jakąkolwiek inną okolicznością/okolicznościami nie zgłoszoną do godz. 9:00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę. Dostawę, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie dostarczone! Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 • Godziny dostawy mogą ulec zmianie ze względu na nieoczekiwane wydarzenia na drodze. Kurier indywidualnie informuje klienta o takiej sytuacji telefonicznie.
 • Dostawa w dni świąteczne lub inne ustawowo wolne od pracy dostarczane będą dzień wcześniej tak aby zachować ciągłość zamówienia. W innym przypadku klient ma prawo do przełożenia danych dni z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Ewentualne przesunięcia dostaw spowodowane np. długa przerwa świąteczna będę publikowane z wyprzedzeniem.
 •  Dostawą w Pracowni Smaku zamówionego przez Państwa cateringu, zajmuje się kurier naszej firmy. Odpowiednio wcześniej kontaktujemy się z Państwem tak, aby wszystkie szczegóły omówić już na etapie potwierdzenia zamówienia. Zaś w dniu dostawy na kilka godzin przed dostawą, kontaktujemy się ponownie, aby wykluczyć ewentualne opóźnienia takie jak : ( spóźnienie gości, wyjątkowe sytuacje, czy po prostu źle to wyliczyłem(am).
 • Dostawy na terenie trójmiasta i części okolic są darmowe.
 • W dalsze rejony pobieramy opłaty ustalane indywidualnie.

 

VII. Zasady płatności

 • Możliwe są następujące formy płatności za zakupiony Towar:
  • Catering dietetyczny
  • Zamawiający zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie w jeden z następujących sposobów:
   1. przelewem bankowym na wskazany w potwierdzeniu Zamówienia rachunek bankowy
   2. za pośrednictwem udostępnionego przez Smakoszewo.pl na swojej stronie internetowej systemu płatności elektronicznych.
  • Płatność należy uiścić zgodnie z pkt1, przy dokonaniu wyboru przelewu bankowego niezbędne jest przesłanie potwierdzenia dokonania płatności:
   1. zamówienie będzie realizowane jeśli Smakoszewo.pl otrzyma takie potwierdzenie do godz. 15:00 dnia poprzedzającego dostawę.
  • Catering okolicznościowy
  • Wpłaty należy dokonać na numer konta, który przychodzi z potwierdzeniem lub wyceną zamówienia. Na przelew Sprzedający czeka nie dłużej niż do godz. 15:00 dnia poprzedzającego dostawę.

 

VIII. Gwarancja świeżości

 • Wszystkie znajdujące się w sprzedaży produkty spożywcze oznakowane są terminem przydatności do spożycia i przed wysyłką są każdorazowo kontrolowane pod względem świeżości.
 • Biorąc pod uwagę najczęściej występujące warunki otoczenia oraz wiedzę i doświadczenie Sprzedawcy termin przydatności do spożycia poszczególnych produktów wynosi: nie więcej niż 2 dni licząc od daty umieszczonej na opakowaniu.
 • Sprzedający sugeruje zwrócenie szczególnej uwagi na sposób przechowywania produktów spożywczych, głównie wyrobów garmażeryjnych, spożywczych zestawów diet. Gdyż wysoka temperatura i duża wilgotność wpływają na te produkty niekorzystnie. Z reguły większość produktów spożywczych zachowuje swoje wartości smakowe gdy są przechowywane w suchym i chłodnym miejscu w temp nie przekraczającej 5 stopni Celsjusza.

 

IX. Prawo odstąpienia od umowy

 • Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów diety w przypadku rezygnacji z diety. Klient może wykorzystać niezrealizowane dni pakietu w innym terminie lub dokonać cesji paczek na inną osobę.
 • O zamiarze zmiany lub anulowania Zamówienia w danym dniu Klient zobowiązany jest poinformować Pracownie Smaku telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem biuro@smakoszewo.pl
 • Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Zamówienie zostaje zawieszone do wykorzystania w terminie 30 dni od daty anulacji.
 • Dział Pracownia Smaku – możliwe jest odstąpienie od realizacji zamówienia najdalej na 3 doby przed realizacją zamówienia do kwoty 1000 zł oraz 7 dób w przypadku kwoty powyżej 1000 zł, w przeciwnym wypadku wpłacony zadatek przepada.

 

X. Reklamacje

 • Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi/Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca, krótki termin przydatności do spożycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • Przed dokonaniem odbioru Towaru Zamawiający ma możliwość sprawdzenia ich w obecności Dostawcy. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymana paczka nosi ślady otwierania, posiada braki, albo też została mechanicznie uszkodzona, należy nie odbierać przesyłki i zażądać od Dostawcy spisania protokołu szkodowego oraz pozostawienia Zamawiającemu jego kopii (ważne, żeby nastąpiło to w  chwili dostawy i aby Dostawca czytelnie się na nim podpisał) oraz o niezwłoczne poinformowanie Sprzedawcy w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.
 • W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Zamówieniem po jego wydaniu Zamawiający ma prawo złożyć drogą elektroniczną na adres biuro@smakoszewo.pl, bądź telefonicznie Sprzedawcy reklamację.
 • W celu rozpatrzenia reklamacji Zamawiający powinien dostarczyć Sprzedawcy Towar po przez kuriera Smakoszewo.pl w chwili przyjęcia go, bądź zamawiając go telefonicznie pod nr. 790-389-569.
 • Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie,czyli, tak jak to tylko możliwe. Jednakże nie później  niż w terminie 7 dni od daty złożenia jej przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę  telefonicznie.
 • Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi po zgłoszeniu się Zamawiającego do Sprzedawcy po otrzymaniu informacji o sposobie załatwienia reklamacji bądź przelewem bezpośrednio na konto zamawiającego.

 

XI. Ochrona danych osobowych

 • Przesyłając niniejszą ankietę żywieniową wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SMAKOSZEWO.PL Katarzyna Studzińska z siedzibą w Gdańsku przy Ul. Świętokrzyskiej 58  80-180 NPI 957-072-49-75, w celu przygotowania diety zgodnie z moimi preferencjami żywieniowymi, Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania powiadomień o aktualnych promocjach, nowych usługach oraz poradach żywieniowych, na adres podany w powyższym formularzu. Dane zostały zebrane dobrowolnie. Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz do wglądu i zmiany danych przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@smakoszewo.pl Twoje dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Usługodawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • Poprzez akceptację Zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Użytkownik może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych.
 • Wszelkie zmiany dotyczące danych osobowych Użytkownika powinny być zgłaszane bezpośrednio Sprzedawcy lub poprzez zalogowanie się w Koncie.
 • Sprzedawca zbiera następujące dane Użytkownika: imiona i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej NIP (w szczególności w przypadku przedsiębiorców), adres e-mail, telefon kontaktowy, adres Dostawy Towaru, dane wymagane do realizacji płatności za Zamówienie.
 • Sprzedawca oraz opisane w ust. 4 powyżej podmioty trzecie stosują środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane Ustawą o ochronie danych osobowych, w szczególności zabezpieczają dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 • Podczas korzystania przez Użytkownika z Portalu automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies.
 • Pliki cookies, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania Portalu. Pliki cookies zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia m.in.:
  • podnoszenie jakości usług;
  • poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych Towarów;
  • tworzenie statystyk oglądalności;
  • śledzenie preferencji Użytkownika.

  Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu Użytkownika. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Sprzedawca uprzedza, że zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Portalu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.

 

XII. Postanowienia końcowe

 • We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 • Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów prawa.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Portalu. Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zamawiający nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Portalu.
 • Wszystkie teksty, zdjęcia, nazwy własne oraz opisy produktów w Portalu są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

Regulamin obowiązuje od dnia 15.09.2015 r.

Aktualizacja 15.10.2020 r.